bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.bibliokutno.pl/.
Data publikacji strony internetowej:2019-10-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-03-09.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR)

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt – promocja@bibliokutno.pl lub telefonicznie 23 355 10 12 wew. 117. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie, ul. Wojska Polskiego 5, 99-300 Kutno
Filia nr 3, ul. Łąkoszyńska 9, 99-300 Kutno
Filia nr 4, ul. Zamoyskiego 1, 99-300 Kutno
Filia nr 5, ul. Wilcza 2A, 99-300 Kutno

1) Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego: 31.03.2021 r.Opublikował: Marek Pietraszewski
Publikacja dnia: 31.03.2021
Podpisał: Marek Pietraszewski
Dokument z dnia: 22.03.2021
Dokument oglądany razy: 1 778