bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Działalność

Przedmiot Działalności

Wyciąg ze Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

im. Stefana Żeromskiego w Kutnie


Cele i zadania Biblioteki

§ 7.
1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury. Pełni rolę kulturotwórczą i informacyjną w środowisku.
2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 1.gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
3. zapewnienie mieszkańcom dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji poprzez informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej,
4. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,
5. prowadzenie form pracy służących popularyzacji czytelnictwa, nauki i sztuki oraz dorobku kulturalnego,
6. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
7. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starym i niepełnosprawnym,
8. tworzenie, uzupełnianie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
9. prowadzenie działalności edukacyjnej, dokumentacyjnej, wydawniczej,
10. pomoc instrukcyjno-metodyczna filiom miejskim i bibliotekom publicznym na terenie powiatu,
11. organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu,
12. współpraca, także międzynarodowa z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, nauki, organizacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb informacyjnych, oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.Opublikował: Marek Pietraszewski
Publikacja dnia: 15.10.2019
Podpisał: Magdalena Konczarek
Dokument z dnia: 03.10.2014
Dokument oglądany razy: 2 234