Przedmiot Działalności

Wyciąg ze Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

im. Stefana Żeromskiego w Kutnie

Cele i zadania Biblioteki

§ 7.

 1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury. Pełni rolę kulturotwórczą i informacyjną w środowisku.
 2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
  1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
  2. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
  3. zapewnienie mieszkańcom dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji poprzez informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej,
  4. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,
  5. prowadzenie form pracy służących popularyzacji czytelnictwa, nauki i sztuki oraz dorobku kulturalnego,
  6. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
  7. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starym i niepełnosprawnym,
  8. tworzenie, uzupełnianie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
  9. prowadzenie działalności edukacyjnej, dokumentacyjnej, wydawniczej,
  10. pomoc instrukcyjno-metodyczna filiom miejskim i bibliotekom publicznym na terenie powiatu,
  11. organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu,
  12. współpraca, także międzynarodowa z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, nauki, organizacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb informacyjnych, oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. STEFANA ŻEROMSKIEGO

99-300 Kutno ul.Wojska Polskiego 5
tel.: 24-355-10-12
e-mail: biblioteka@bibliokutno.pl


Konto bankowe: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział - Centrum Biznesowe MPS w Kutnie
68 2030 0045 1110 0000 0164 4680
ul. Podrzeczna 18, 99-300 Kutno

Kontakt z nami